lunes, 3 de diciembre de 2012

7ª ENTRADA


L’AVALUACIÓ COM A MOTOR DE L’APRENENTATGE:         Aquesta setmana he volgut agafar prestada la frase de na Neus San Martí com a títol de la meua entrada pel fet de sintetitzar el que he aprés al voltant de l’avaluació.
De les diferents tipus que hem estudiat d’avaluació hem centraré en l’avaluació per competències.
Si la intenció de l’Educació per competències és formar per a la vida, l’avaluació d’aquest tipus d’aprenentatge-ensenyament ha d’anar necessàriament lligada amb aquest exercici de prospecció. Formem amb la intenció de que els alumnes siguin capaços de respondre d’una manera més o menys eficaç  davant situacions previsiblement reals raó per la qual l’avaluació ja no podrà limitar-se a “seleccionar els millors” per tal d’accedir a la Universitat.
L’ avaluació a l’educació formal  es limitava a complir aquesta funció selectiva i va esdevenir en un procés el més important del qual només era ensenyar i aprendre els continguts que podien ser avaluats en un moment determinat. L’avaluació era la finalitat de ensenyament i es feia a través d’una simple prova escrita que estava dissenyada per tal de facilitar la seva correcció posterior. “Ensenyar per aprovar” té com a resultat la utilització per part de l’alumnat de recursos molt reduïts d’aprenentatge, basats en la memorística mecànica a un molt curt temps amb la intenció de treure els continguts alhora de fer la prova escrita. La conseqüència és l’oblit de tot el que han aprés a mitjan termini. Aquest tipus d’avaluació conclou amb la reducció a una nota final(0-10) la qual era l’incentiu bàsic d’estudi.
Avaluar per competències ha de basar-se en un aprenentatge significatiu (entrada tercera) de l’alumne, el qual ha d’atribuir-li sentit a les tasques que realitza i esforçar-se a aprendre  no per tal d’aprovar sinó per la motivació de poder ser competent.
L’avaluació per competències ha de ser “el medio para reconocer la capacidad de un alumno para aplicar lo aprendido a situacions reales” ( Zabala,2007).
El procediment avaluador no podrà limitar-se a l’ús del “llapis i paper” sinó que consistirà a la utilització dels mecanismes que puguin permetre reconèixer si els esquemes d’actuació apresos poden ser útils per superar situacions reals en contextos concrets.
L’objectiu de l’avaluació per competències és ajudar l’alumne a millorar el domini de unes competències determinades. Per poder fer-ho, l’avaluació ha de partir necessàriament d’unes situacions reals, SITUACIONS –PROBLEMA
L’objectiu de la avaluació serà descobrir el grau d’aprenentatge adquirit en cada un dels diferents continguts que conformen la competència en relació amb una situació significativa i funcional.
-Per tal d’aconseguir-ho és imprescindible plantejar primerament la situació-problema d’una manera comprensible i analitzar-la amb els alumnes.
-En segon lloc el docent ha de conèixer les dificultats de l’alumnat i plantejar les estratègies d’aprenentatge per superar-les.
-En últim lloc i de manera flexible, s’ha de fer un estudi dels esquemes d’actuació existents per resoldre el problema i seleccionar el més apropiat.
 Els mecanismes de que disposem per fer una avaluació per competències son entre d’altres els INDICADORS DE LOGRO. Els indicadors representen una anàlisi de les competències en funció de l’observació d’aquelles conductes de l’alumne que permetin valorar el grau de domini de la competència.
En qualsevol cas, haurem d’avaluar la competència de manera completa, tots i cadascun dels seus elements(entrada 4ª):
Components factuals(els quals podran ser avaluats fàcilment amb qüestions simples bé siguin orals , bé escrites); conceptuals(els podrem avaluar a través de la resolució de conflictes, relació de conceptes, fent servir l’observació sistemàtica de l’ús que fan dels conceptes...); procedimentals( l’observació sistemàtica, els treballs en equip, les aportacions a classe, analitzar com fan servir els conceptes en situacions reals...) i actitudinals(serà impossible avaluar les actituds amb proves escrites simples, raó per la qual necessitarem situar a l’alumne davant situacions conflictives i observar quina és la seva actitud, quines opinions dona, quin grau de responsabilitat té, quina relació guarda amb els iguals, amb els professors...
En definitiva, la metodologia d’ensenyament per una bona Avaluació “debería ofrecer información constante de cómo estàn siendo competentes los alumnos, debería produir mensajes constantes para que el professor pudiera ayudar cuando fuera necesario a mejorar el nivel de competència del alumno”(pág 207 Cómo aprender y ensenyar competencias, Zabala 2007)
Voldria fer referència a la tipologia d’avaluacions que diferencia Escanilla(2009):
-Pel que fa a la finalitat:
Inicial: Per conèixer el punt de partida dels alumnes. Serveix per motivar els alumnes i implicar-los amb allò que es va a estudiar, que puguin aprendre de manera significativa, planificar, programar i presentar l’activitat que es treballarà.
Sumativa: Per conèixer el resultat final d’un procés ensenyament-aprenentatge i emetre un judici en un moment determinat.
Formativa: Es realitza de manera progressiva i paral·lela a les diferents activitats que es realitzen. “És la que té més sentit i importància en aquesta etapa infantil ja que permet modificar la intervenció a partir de les informacions que s’obtenen de les mateixes activitats de l’aula”(pàg 195 Aprendre i ensenyar a l’educació infantil.I.Solé,1996).
Ø  Pel que fa al moment de aplicació:
Inicial: Al principi de l’ensenyament-aprenentatge
Final:Al final de l’aprenentatge-ensenyament
Processual: Al llarg del procés
Ø  Segons l’àmbit d’extensió:
Parcial: Avalua només determinats elements
Global: Avalua aspectes clau d’un conjunt
Ø  Segons el grau de relació amb l’avaluador:
Externa: Si els agents avaluadors no han participar en el procés ensenyament-aprenentatge
Interna: La realitzen els participants del procés
Autoavaluació: Avaluador i avaluat són la mateixa persona
Co-avaluació: Els subjectes s’avaluen entre ells.
Hetero-avaluació: Avaluador i avaluat no coincideixen(un avalua la feina de l’altre)
Ø  Segons el criteri de comparació:
Criterials: Segons un criteri previ
Normatives: Segons el nivell general, el grup
Ø  Un nou concepte d’avaluació a tenir en compte:
INCLUSIVA: Integra l’ajustament de l’ajuda pedagògica a la diversitat de capacitats, interessos i motivacions de l’alumnat.
“L’avaluació és indispensable per valorar si es realitza una atenció a adequada a la diversitat d’alumnes que hi ha al grup i si se’ls estan proporcionant experiències pertinents que els ajudin a avançar i a desenvolupar-se”(I.Solé, 2008)


          L`aprenentatge d’aquesta setmana m’ha resultat del tot profitós. He pogut completar i aprofundir  a  l’estudi de les metodologies per l’ensenyament  de les competències bàsiques (entrada 6ª). No imaginava que pogueren haver-hi tants tipus diferents d’avaluació ni tampoc m’havia plantejat la importància que té dins el procés ensenyament-aprenentatge.

El fet d’haver pensat sempre en l’avaluació com a fi i no com a medi, m’ ha estat bloquejant per poder evolucionar en la meua professió.

Aquesta setmana he fet un intens exercici de reflexió al voltant de la meva manera d’avaluar i lluny de trobar-la correcta, me n’he adonat de la quantitat de carències que tinc. Entre d’altres, el fet de no enfocar l’avaluació com ajuda, com a motivació per continuar aprenent.
Vaig comentar a classe un debat plantejat per mi al Departament de Piano justament amb motiu de l’avaluació que fem al Conservatori amb les audicions. Aquesta setmana, després de 10 anys fent la mateixa feina, he mirat d’una forma diferent els meus alumnes, probablement perquè tot el que estem estudiant em fa enfocar la mirada cap a altres llocs que abans ni em plantejava. El cas és que em vaig adonar de les diferents actituds dels alumnes alhora d’actuar, depenent si son de nivells inicials o més avançats. L’alegria dels més menuts era contagiosa, no només en sortir a escena també una volta terminaven d’actuar els haguera sortit millor o pitjor. Els més majors, no tenien tantes ganes, romanien més bé vergonyosos i una volta havien tocat miraven quasi immediatament en terra.
Em preocupa molt aquest canvi d’actitud i penso que en gran part nosaltres tenim a veure. Vaig traslladar la meua preocupació al Departament plantejant que d’alguna manera estàvem fent malament les coses. El motiu d’aquestes audicions és avaluar d’una manera contínua l’aprenentatge, avaluar no només els coneixements adquirits sinó la pràctica real dels mateixos, portar-los al seu lloc, traslladar-los a la situació real de poder expressar, sentir, estar amb contacte amb el públic...
Le veritat és que més d’un company em va confirmar que també s’havia adonat i decidírem fer una pluja d’idees per tal de millorar les audicions, per tal de mantindré la il·lusió amb la que arriben els més menuts. La primera idea va estar meua, vaig  pensar que havíem de traslladar la nostra preocupació al màxim implicat, als mateixos alumnes. Recollint els consells de I.Solé(pàg 201 Aprendre i ensenyar a l’educació infantil.I.Solé,1996), vaig pensar que estaria bé compartir amb els nostres alumnes el sentit de les audicions, com les avaluem, per què les fem, com les poden viure , com les viuen ells, com els agradaria viure-les...Crec que hi ha molt que ens perdem i hauríem no només de fer-los veure els nostres punts de vista sinó també sentir i aprendre dels que els alumnes ens puguin aportar. La segona proposta que vaig fer també em va vindre al cap recordant na I.Solé, integrar a les famílies en l’avaluació, fer-los sentir part, compartir amb elles també aquestes inquietuds i escoltar què tenen elles a dir que de ben segur serà molt enriquidor.
Com veureu estic molt contenta de l’aprenentatge d’aquesta setmana pel fet d’haver pogut posar-lo en pràctica. És dur adonar-te de tantes mancances però em sento molt motivada i contenta d’haver-ho descobert i d’intentar posar-hi remei.
Aquesta setmana he descobert  no només que es pot avaluar per competències sinó que s’ha d’esser competent per poder avaluar d’aquesta manera tan completa.
Per finalitzar l'entrada vos deixo un power point que recull tres frases que penso no podem oblidar al voltant de l'avaluació:
Imatges del power point amb llicència :

iuvalladolid.org
luispita.com
irreverendos.comNo hay comentarios:

Publicar un comentario