lunes, 12 de noviembre de 2012

5ª ENTRADA

CURRICULUM 
FLEXIBLE I OBERT


"El currículum es la partitura de la cultura escolar en contenidos y formas pedagógicas, y los profesores y los alumnos son los intérpretes que la desarrollan manifestando su estilo personal" (Gimeno Sacristán, 1989).


Ir a descargar
Àudio creat per Delia Bravo PortolésAquesta setmana ens hem apropat al curriculum. Em resulta complicadíssim donar una única definició d’ aquest terme sobretot després d’ haver llegit les variades propostes que ens proporcionen els grans pedagogs. Però si haguera de triar una, per la seua practicitat, triaria la d’en Serafí Antúnez , el currículum és tot allò que els alumnes realment aprenen a l’escola. Antúnez defineix els elements del currículum responent a les següents preguntes: Per a què s’ha d’ensenyar? Què s’ha d’ensenyar? Quan hem d’ensenyar? Com s’ha d’ensenyar? I què s’ha d’avaluar, com i quan?
També m’agrada molt en Coll(1987) qui defineix el currículum com l’eslavó que se situa entre la planificació i la acció, entre el que es prescriu i el que succeeix realment a les aules.
Els currículums en definitiva són el conjunt de sabers culturals que en un moment donat, els responsables polítics i els especialistes en educació acorden que cal treballar a l’escola per formar persones que han de conviure en un context social i cultural.
Les fonts que ens ajuden  a elaborar els currículums, d’acord amb Coll(1986)son:
-       La font sociològica: Aquesta font té com a referencia les demandes socials i culturals en relació al sistema educatiu.
-       La font epistemològica: Fa referència als coneixements científics que integren les corresponents àrees o matèries curriculars. (Anàlisi disciplinària de les diferents matèries: llengua,matemàtiques...)
-       La font psicològica: Ens informa sobre els processos d’aprenentatge dels alumnes i sobre les condicions que afavoreixen l’aprenentatge.
-       La font pedagògica: És la recollidora del coneixement teòric en torn a l’ensenyament, les aplicacions didàctiques que han tingut èxit per a la seva aplicació sistemàtica.
Les funcions que compleix el currículum poden ser de tres tipus: Orientativa, prescriptiva i de control social. Segons com sigui la funció, estarem parlant d’un currículum obert o més bé tancat.
A Espanya, des de la LOGSE, estem apostant per un model obert i flexible:
Obert en el sentit de deixar un marge ampli al professor per concretar, i també innovar la qual cosa li permet prendre decisions sobre la seua tasca. És flexible perquè es pugui adaptar a qualsevol context educatiu.
Una característica molt important del currículum tal i com l’ entenem avui en dia és el seu caràcter científic. Persegueix una pràctica pedagògica científica, basada principalment en el constructivisme i amb un enfocament investigador. Al mateix temps es tracta d’un currículum sistemàtic pel fet que la modificació d’un element implica un canvi en un altre.
Així des de la LOGSE es planteja la necessitat d’organitzar un currículum amb diferents nivells de concreció, en cada qual la responsabilitat recau en diferents agents(Des de l’Administració fins arribar al professor)
Segons llegim uns autors o d’altres, els nivells s’ anomenaran de diferent mode però tots tenen en comú la realitat, és a dir, el currículum parteix de l’Administració i ha d’arribar a l’alumne.
-Així un primer nivell seria el currículum tal qual surt de l’ Administració Educativa. Aquest document és un esdevé un referent de mínims obligatori.
-Un segon nivell el formaria la Concreció Curricular de Centre, document que elabora el claustre de professors. Aquest document desenvolupa, completa, adequa i concreta el currículum oficial per a cada centre.(Inclou entre d’altres coses, el conjunt de les programacions didàctiques, l’adequació al centre dels objectius d’etapa amb integració de les cb, relació de les àrees o matèries amb les cb)
-Un tercer nivell de concreció estaria integrat per les programacions d’aula del professorat(les unitats didàctiques). És l’acte curricular més proper a la intervenció didàctica. No és només una temporalització o una distribució de continguts, també és una revisió dels mitjans i camins per on anar per aconseguir objectius. Ha de ser coherent amb la C.C. i les P.D.
*A més a més podríem parlar d’un nivell anterior a l’autonòmic, un nivell que alguns autor anomenen nivell zero, l’agent del qual seria l’Estat Espanyol qui estableix un currículum de mínims que es poden adaptar, flexibilitzar, seqüenciar però mai eliminar o retallar. Fins i tot encara podríem anomenar un altre nivell posterior als tres explicats, que seria el del les adaptacions curriculars individualitzades per alumnes amb necessitats educatives especials.
Si re tomem la definició inicial d’en Serafí Antúnez i desglossem els elements del currículum el podrem entendre molt millor:
Què cal ensenyar?
Aquesta pregunta la podem respondre amb els CONTINGUTS educatius.
Entenem per contingut, el conjunt de formes culturals i de sabers seleccionats per formar part de les distintes àrees curriculars, l’assimilació i l’apropiació de les quals esdevé fonamental per al desenvolupament i la socialització de l’alumnat(Coll,1986)
A E. Infantil, els continguts s’organitzen entorn d’àrees curriculars molt properes als infants:- Descoberta d’un mateix
            -Descoberta de l’entorn social i cultural
            -Intercomunicació i llengües
Els continguts els podem entendre àmpliament segons les tres tipologies :
+CONCEPTUALS: Dins dels quals podem parlar de FETS(primeres informacions, primeres nocions...) i de CONCEPTES(Conjunt d’objectes, fets o símbols que tenen certes característiques comunes)
+PROCEDIMENTALS: les estratègies que fan intervenir la direcció i la decisió de qui les utilitza. Les tècniques que prescriuen el curs de l’acció.
+ACTITUDINALS: Valor, normes, tendència a comportar-se d’una manera determinada davant de fets, persones, situacions...i es tradueix a nivell de comportament

Per tal de completar el que cal ensenyar, als continguts hauríem d’afegir els OBJECTIUS els quals estableixen els capacitats que s’espera que els alumnes desenvolupin en finalitzar l’etapa. A E. Infantil tots els objectius tenen un caràcter orientador ja que l’etapa no és obligatòria
Com cal ensenyar?
A E. Infantil, segons I.Solé és necessari aprofitar totes les situacions d’interacció que habitualment s’estableixen entre l’infant i la persona adulta per tal de motivar l’infant (Aprendre a Ensenyar,pàg65)
Relació afectiva entre mestra-infants:
Cal facilitar entorns rics. Utilitzar aquelles estratègies que siguin adequades per donar el tractament educatiu que cada un necessita.
Relació afectiva amb la família:
Així mateix, cal buscar canals de comunicació entre els dos estaments(escola –família) que permetin potenciar al màxim les capacitats dels alumnes.
Quan cal ensenyar?
Moltes de les decisions sobre quan cal ensenyar queden atribuïdes als equips de mestres de les escoles a través d’un currículum obert i flexible.
Un cop definits els objectius i continguts per a l’etapa al primer nivell de concreció, les escoles poden seqüenciar aquests continguts per cicles i cursos adequant-los a les característiques del context en què treballen.
Un element que té el currículum que només citarem per desenvolupar-lo més endavant és donar informació en relació amb els diferents aspectes de l’ avaluació: què, com i quan avaluar
Finalment, no podem oblidar la incorporació d’un nou element al currículum:

Concluint, aquesta setmana he aprés d’on surt aquell document que tenim al Conservatori com a quasi “intocable” i que fa por esmenar-lo, el currículum. Com es concreta aquell document a nivells de centre i d’aula. He aprés que el currículum compleix una funció bàsica orientadora que fins i tot fa el seu paper orientador als ensenyaments no obligatoris( com és el cas dels ensenyaments artístics i musicals). De tal manera que aquells mínims ens poden guiar, orientar i al cap i a la fi ajudar a arribar amb els nostres alumnes allà on ells puguin.
La meua realitat de centre està tan plena de coses a fer(classe, tutories amb alumnes, reunions amb pares, reunions amb companys i tutors, pre-avaluacions, avaluacions, audicions...) que tot el que forma part de la burocràcia la veritat es que sempre ho he tingut com a una banda menys valorada(informes dels alumnes a l’aula, faltes d’assistència, informes de les reunions amb els pares, informes de les reunions amb els tutors, informes mensuals d’aprenentatge, informes de seguiment de la programació...) Mai m’ havia plantejat la revisió del currículum en el sentit d’una bona reflexió sobre la meua feina.
Sembla impossible però una volta comença a rodar el curs tot funciona. Ara estic "asustada" de veure que realment hi ha molt més del que jo veia i que puc treure molt més suc. El "susto" només té a veure amb la necessitat d`estar molt més preparada.
És evident que el tipus de mestre que reclama un currículum obert i flexible és un mestre competent que sàpiga treballar amb la font(el document legal)
El fet de tenir un currículum obert i flexiu permet que els mestres puguin ser molt més creatius en la posada en pràctica en la seua aula d’aquest currículum la qual cosa requereix un major nivell de formació del professorat.
Pel que fa al treball de les competències bàsiques no m´ha sorprès tant ja que als ensenyaments que estic avesada el fonament primordial d`aprenentatge és ajudar a ser músic. En referència al llibre de text, crec que en aquest sentit les necessitats mateixes d’aquest tipus d’ensenyament tan pràctics ens han fet veure que és important i imprescindible adaptar-te com a professor a cada curs, a cada aula, a cada alumne si el que volem de veres és que puguin treure el millor d’ells.
El fet d´haver de complir amb uns continguts determinats per tal de superar etapes ja d’ entrada marca un ritme al qual uns podran anar i uns altres no. Resulta realment molt dur veure al quart curs com els alumnes comencen a abandonar la música. La raó bàsica és haver de superar una prova de grau amb un tribunal de mínim tres persones que avaluem en 30 minuts quatre anys d’ aprenentatge. Evidentment, si no tingueren aquesta prova, el ritme d’aprenentatge seria molt més flexible, tots i primerament els professors ens podríem centrar en aspectes bàsics en lloc d´intentar de totes totes que puguin arribar allà on marca el maldito currículum ( Pedro Villarrubias)
La veritat és que aquesta setmana el tema m’ha resultat més espès que altres, tal vegada per desconeixement , tal volta per com he plantejat l’ estudi del mateix.
En un primer moment vaig llegir els apunts de classe per tornar a situar-me. Seguint els consells donats a classe em vaig "empapar" de les opinions d’ Eulàlia Bassedas, Teresa Huguet i Isable Solé al llibre “Aprendre i ensenyar a l’educació Infantil”. Si he de ser sincera em va fer falta més d’una lectura probablement perquè el meu cap estava lluny del que tractaven ja que en fer-ne una segona, em vaig adonar de la claredat i de la quantitat d’exemples que hi posen per tal de fer-ho tot encara més fàcil d’entendre. La següent passa fou una recerca on line de comentaris, vídeos, opinions vàries al voltant del currículum per obrir encara més el ventall d' idees. Vaig tornar a llegir els articles de Maldito Curriculum d’en Pedro Villarrubia pel fet que em va arribar molt en llegir-lo a classe, La  maldición del currículum y El libro de texto es el curriculum. L'última passa fou fer-me uns esquemes per tal d`organitzar les meues idees i facilitar-me la entrada al bloc.
El àudio ha estat probablement el més costós pel fet de ser  totalment nou però m´ha encantat l`experiència. Primerament vaig gravar-me amb el i-phone el qual enllaça amb una adreça web a la qual vaig anar amb el meu ordinador i em vaig descarregar l’àudio. A partir d' aquí va estar fàcil. Em vaig donar d´alta a Ivoox i seguint les passes que marca vaig baixar l’àudio i vaig agafar el codi embed per tal d'afegir-lo a aquesta entrada.
Pel que fa a l'àudio he de dir que m' ha encantat. Ho trobo molt pràctic ja que en qualsevol moment pots fer servir el telèfon com a gravadora. De fet ja ho he comentat entre companys i em consta que han pujat al bloc de piano col-lectiu les gravacions de les últimes audicions dels alumnes per tal que tots puguin escoltar-les i opinar. És genial!!!
No voldria acabar aquesta entrada sense fer referència al curriculum ocult. Aquí vos deixo un vídeo al respecte:

No hay comentarios:

Publicar un comentario